Het Creatieve Brein

Op deze site staat op iedere pagina een omslagfoto waarin de werking van beide hersenhelften kort wordt aangestipt. Omdat dit plaatje niet geheel duidelijk is voor veel mensen, is daar op deze pagina meer informatie over te vinden.

 

In het Nederlands:

De linkerhersenhelft en de rechterhersenhelft bevatten beide andere functies. Ze vullen elkaar feitelijk aan. De balans tussen deze twee hersenhelften kan echter ook uit balans zijn, en dat kan ook tot psychische problemen leiden. In het ideale geval is er harmonie tussen de twee hersenhelften en liggen ze niet met elkaar in conflict.

 

 

De linkerhersenhelft staat voor:

- Denken in woorden

- Rangschikken

- Rechtlijnig denken

- Wiskunde

- Feiten

- Logica

 

 

De rechterhersenhelft staat voor:

- Visualisatie

- Fantasie

- Intuïtie

- Ritme

- Holistisch denken

- Kunst en creativiteit

 

In onderstaande video legt Dr. Eric Kandel meer uit over het creatieve brein:

Voor mensen die NOG meer willen weten rondom dit onderwerp, ga ik hier nog dieper in op hde werking van het menselijk brein. Dit schrijfwerk heb ik in 2012 geschreven voor mijn boek “Humanitair hedonisme”. Het is tevens op deze website gepubliceerd om verschillende redenen zoals het gegeven dat de linker hersenhelft de acties van de rechterhelft van het menselijk lichaam aanstuurt en evenzo de rechter hersenhelft de acties van de linkerhelft van het menselijk lichaam aanstuurt.

In 2012 bedacht ik een nieuwe term, genaamd 'The Right-Brain Path', oftewel 'het rechterbrein pad'. Deze term is nog niet voor iedereen bekend en roept ongetwijfeld vele vraagtekens op, dus zal ik in dit hoofdstuk trachten uit te leggen wat ik ermee bedoel.

 

Het zal geen verbazing teweeg brengen als ik zeg dat we leven in een maatschappij die enorm rationeel is. De ratio, het logische letterlijke denken, gebeurt allemaal in een specifiek deel van onze hersenen, namelijk de linkerhelft.

 

Na een aantal decennia van louter rationele ontwikkelingen in de maatschappij (geen enkele opleiding tot bijv. medicus, zorg- of dienstverlener, politieagent of ga zo maar door leert je compassie of om te gaan met emoties) komt er onvermijdbaar een reactie op. Mensen zijn een 'God-shaped-hole' gaan bemerken bij zichzelf: er moet meer zijn tussen hemel en aarde, meer dan het leven wat ze leiden (of is het 'lijden'?).

De term 'Hoog Sensitieve Persoonlijkheid' is inmiddels steeds meer aan het integreren in de maatschappij, en mensen met deze eigenschap zullen als geen ander begrijpen hoe het is om onoverkomelijk het rechterbrein te erkennen als minstens net zo belangrijk.

We leven in een tijd, waarin enorm veel veranderingen op ons afkomen, ook in ons dagelijks werk. Vroeger werden structuren en visies binnen bedrijven voor enige jaren vastgesteld, terwijl tegenwoordig is het enige dat nog echt lijkt vast te staan het feit is dat alles constant verandert.

Dit doet een beroep op de ontwikkeling van andere capaciteiten en mogelijkheden bij

mensen dan tot nu toe het geval was. Mensen moeten, ook in hun werksituaties, complexere situaties aan kunnen dan vroeger.

Intuïtieve en creatieve vermogens worden belangrijker en krijgen een gelijkwaardiger plaats naast logisch denken. Veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar logica versus intuïtie en creativiteit. Hieruit blijkt dat het hier om tegengestelde polen gaat. Deze tegengestelde polen worden bestuurd door de twee verschillende (linker en rechter) hersenhelften.

Dit hoofdstuk handelt over deze hersenhelften en hun verschillende gespecialiseerde

functies.

Linker hersenhelft: Logica

De linker hersenhelft is de logische hersenhelft. Tot voor kort noemden artsen dit de 'dominante' hersenhelft. Uit onderzoek blijkt deze dominantie in het bijzonder ten aanzien van de volgende taken:

-> Verbaal

De linker hersenhelft is betrokken bij onze taalvaardigheid. Dit is de zijde die de spraak beheerst, die u in staat stelt te lezen en te schrijven. Deze hersenhelft onthoudt feiten, herinnert zich namen en jaartallen en weet hoe u moet spellen.

-> Analytisch

De linker hersenhelft is uw logische, analytische zijde. Zij kan op rationele wijze de waarde van feitenmateriaal bepalen.

-> Letterlijk

Uw linker hersenhelft begrijpt alleen de meest letterlijke interpretatie van woorden. U kunt hiermee dus niet 'tussen de regels' lezen.

-> Lineair

Informatie wordt door de linker hersenhelft in volgorde verwerkt. Dit is een stap-voorstap wijze van denken.

-> Wiskundig

Getallen en symbolen worden omvat in de linker hersenhelft. Het logisch, analytisch denken vereist voor het oplossen van ingewikkelde wiskundige problemen wordt geproduceerd door de deskundigheid van de linker hersenhelft.

Overigens hebben linker hersen- en linker lichaamshelft geen verband met elkaar.

Integendeel: de linker hersenhelft beheerst de bewegingen van de rechter zijde van het

lichaam. Met andere woorden; als uw rechterduim beweegt, dan geeft uw linker hersenhelft daartoe de opdracht.

 

Rechter hersenhelft: Intuïtie

De rechter hersenhelft is uw intuïtieve hersenhelft. Hoewel hij vaak de niet-dominante hersenhelft wordt genoemd, is de rechter hersenhelft dominant wat de volgende activiteiten betreft.

-> Non-verbaal

De kennis van de rechterhersenhelft wordt niet verkregen door woorden maar door beelden.

-> Holistisch (niet lineair)

De rechter hersenhelft kan vele soorten informatie tegelijkertijd verwerken, ziet problemen holistisch (in z'n geheel) en kan grote inzichtelijke sprongen maken. Hij is in staat het hele probleem onmiddellijk te evalueren. De rechter hersenhelft herkent gezichten doordat hij gelaatstrekken als één geheel ziet.

-> Ruimtelijk

Visueel ruimtelijke functies, met inbegrip van plaatsbepaling en waarneming van ruimtelijke verhoudingen, zijn processen van de rechter hersenhelft. Uw rechter hersenhelft weet precies hoe hij met legpuzzels moet omgaan en stelt u in staat de weg rondom uw huis te vinden zonder dat u verdwaalt.

-> Muzikaal

Aangeboren muzikaal talent en het vermogen om op muziek te reageren zijn typische functies van de rechter hersenhelft (hoewel een uitgebreide muzikale opleiding eveneens zal resulteren in betrokkenheid van de linkerhersenhelft).

-> Metaforisch

Uw rechter hersenhelft begrijpt metaforen en beeldspraak. Hij kan de letterlijke betekenis van een zin veranderen in de ware betekenis ervan. Als iemand zegt: "Hij komt me de strot uit", dan weet de rechter hersenhelft het verschil tussen wat er gezegd en wat er bedoeld wordt.

->Verbeeldingskracht

Uw rechter hersenhelft kan fantaseren; verzint verhalen en dromen en weet hoe die moeten worden gespeeld. Het is tevens de hersenhelft die speculeert en onderzoekt. De rechter hersenhelft vraagt zich af: "Wat gebeurt er als...?"

-> Artistiek

Tekenen, schilderen en beeldhouwen zijn natuurlijke talenten van de rechter hersenhelft.

-> Emotioneel

Hoewel de emoties in feite een product zijn van een ander deel van de hersenen (het limbische systeem), is het de rechter hersenhelft die meer in contact met deze gevoelens staat.

-> Seksueel

De liefde bedrijven is een beleving van de rechter hersenhelft - tenzij u zich er te hardnekkig op toe legt of u in overdreven mate met de techniek ervan bezig bent (!)

-> Spiritueel

Het is de rechter hersenhelft die betrokken is bij verering, gebed en mysticisme.

-> Dromen

Het dromen is voornamelijk een functie van de rechter hersenhelft. Het is de fantasievolle, metaforische, inwendige dichter die droombeelden creëert.

Overigens hebben rechter hersenhelft en rechter lichaamshelft, net als eerder voor links werd gezegd, niets met elkaar te maken. Integendeel: de rechter hersenhelft beheerst de bewegingen van de linker zijde van het lichaam. Met andere woorden; als uw linkerduim beweegt, dan geeft uw rechter hersenhelft daartoe de opdracht.

 

Ontwikkeling van de hersenhelften

De specialisatie van de hersenhelften lijkt voorbehouden aan menselijke rijpheid. Hoe ouder iemand wordt, hoe meer zich zijn hersenhelften specialiseren.

Zeer jonge kinderen vertonen weinig of geen specialisatie van de hersenhelften. In feite kan een klein kind een volledige hersenhelft verliezen en toch met de normale intelligentie opgroeien, omdat iedere hersenhelft de mogelijkheden tot beide specialisaties bevat. Maar na de leeftijd van vijf jaar zal het verlies van één der beide hersenhelften leiden tot een permanente storing.

De meeste onderzoekers zijn van mening dat de specialisatie van de hersenhelften in verband staat met de verwerving van de taalvaardigheid.

 

De volmaakte relatie

Als de combinatie van de hersenhelften goed functioneert, dan vormt de samenwerking een volmaakte relatie. Er bestaat harmonie in doelstellingen en ze lopen elkaar niet in de weg. De één steunt de ander en beide doen zo goed mogelijk wat ze moeten doen. Ze vullen elkaar in bijna alle activiteiten aan.

De dichter krijgt van de rechter hersenhelft de diepe gevoelens en het begrip voor beeldspraak en metaforen, maar de linker hersenhelft vindt de woorden waarin deze emoties en inzichten moeten worden weergegeven.

Een architect gebruikt zijn rechter hersenhelft om zich de ruimtelijke verhoudingen voor te stellen tot de esthetische gevoelens die hij wil weergeven. Maar zijn linker hersenhelft zal zich bezighouden met afmetingen, spanningen en bouwvoorschriften.

Een wetenschapper heeft zijn getrainde linker hersenhelft nodig voor deductieve redenering.

Maar het is de intuïtieve rechter hersenhelft die hem vaak brengt tot het plotselinge inzicht dat een ingewikkeld probleem tot oplossing kan brengen.

Een leidinggevende heeft zijn linker hersenhelft nodig voor het uitdenken van een goed business plan. Maar het is zijn intuïtie (impuls van de rechter hersenhelft), die hem plotselinge inzichten geeft hoe hij een moeilijk te motiveren medewerker er het beste bij kan betrekken.

Eén en ander pleit er voor dat medewerkers en leidinggevenden in deze tijd naast het bijhouden en ontwikkelen van technische vakkennis (voornamelijk geregeld door de linker hersenhelft) ook aandacht zouden moeten besteden aan hun eigen expressie mogelijkheden door middel van het deelnemen aan heel andersoortige activiteiten zoals dansuitingen, muziek, schilderen, acteren enz.

Dit vergroot, naast hun menselijke capaciteiten, hun mogelijkheden voor een bevredigend bestaan, zowel in als buiten het werk.

Ten slotte nog enkele uitspraken ontleend aan Wayne Dyer over het functioneren van de linker en rechterhersenhelft.

 

Uit: de 10 geheimen van succes in innerlijke rust.

Je linkerhersenhelft berekent, bedenkt dingen, analyseert en kiest voor logische oplossingen. Hij denkt, denkt en denkt nog eens.

Je rechterhersenhelft vertegenwoordigt je intuïtieve kant. Dit deel van jou stijgt uit boven rede en analyse.

Dit deel van jou voelt dingen, is gevoelig voor de liefde, is emotioneel over dingen

die voor jou belangrijk zijn. Je rechterhersenhelft zorgt ervoor dat je geraakt wordt wanneer je je kinderen vasthoudt of wanneer je je koestert in de eerste warme dagen van de lente.

Je linkerhersenhelft analyseert dit, terwijl je rechterhersenhelft je dit laat voelen.

In je bevindt zich altijd een intuïtieve aanwezigheid. Ik stel me deze aanwezigheid voor als iemand die je op je schouder tikt als je de weg bent kwijt geraakt. Diegene herinnert je eraan dat je dagen eindig zijn en dringt er op aan dat je datgene doet wat in je ligt besloten. Je onzichtbare metgezel spoort je aan om je dagen door te brengen met datgene wat je passie is, datgene wat je het liefst doet en niet met de dingen die anderen je voorschrijven.

Waarschijnlijk heb je altijd wel ergens in de gaten dat je van je doel afdwaalt, omdat je in een dergelijke periode telkens gevoelens van ongenoegen en frustratie hebt.

Je handelt misschien niet altijd naar die wetenschap, omdat je linkerhersenhelft de moed niet bij elkaar raapt om te doen wat je lotsbestemming is. Je intuïtieve innerlijke stem blijft er bij je op aandringen de muziek te spelen die je innerlijk hoort. Ook al geef je er geen gevolg aan, die muziek zal je aandacht blijven vragen. Maar je linkerhersenhelft zal je hele leven blijven zeggen: "Wacht even, wees voorzichtig, neem geen risico’s, je zou kunnen falen en al diegenen teleur kunnen stellen die een andere opvatting hebben over wat jij zou moeten doen."

De pogingen om je aandacht te krijgen kunnen de vorm aannemen van een nare kwaal, of ervoor zorgen dat je wordt ontslagen uit een verstikkende baan of je op de knieën brengen door een enorme tegenslag.

Deze tegenvallers of ongelukken krijgen het meestal wel voor elkaar je aandacht te trekken. Maar niet altijd. Je hoeft je lot niet te kiezen; je lot ligt in je. In wie je ben, je karakter, je persoonlijkheid, je ambities en je ziel.

Het is daarbij de kunst om de boodschappen van beide hersenhelften op een goede manier te interpreteren.

 

Living the right-brain path & loving it: een uitspraak die steeds meer in de maatschappij mag doordringen, als tegenreactie op de maatschappij die ons dagelijks ervan af houdt om open te staan voor compassie en het constructief kunnen omgaan met wat in ons leeft.